Zadzwoń do nas. Oddzwonimy w 20 minut

REGULAMIN PROMOCJI „DAWCOM W DARZE”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Dawcom w darze” zwanej dalej „Promocją” jest Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Tomasz Romaszko (zwane dalej Partnerem) z siedzibą w Gorlicach, przy ulicy Mickiewicza 9.
 2. Celem promocji jest popularyzacja i wsparcie honorowego krwiodawstwa.
 3. Niniejszym regulaminem Promocji Organizator udziela prawa do zniżek w ostatecznej kwocie zapłaty za zawarcie umowy ubezpieczenia z tytułu posiadania przez ubezpieczającego Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi.
 4. Zniżki przewidziane niniejszym regulaminem obowiązują od 10.08.2015 do 31.06.2016. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia oraz skrócenia czasu trwania Promocji. W takim przypadku informacja o zmianach zostanie przekazana Uczestnikom za pośrednictwem strony internetowej. 

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

 1. Promocja skierowana jest do wszystkich osób fizycznych zwanych dalej „Uczestnikami Promocji”, którzy w okresie Promocji zawrą umowę ubezpieczenia  za pośrednictwem Organizatora.
 2. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
 3. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. b) jest osobą pełnoletnią;
 5. c) okazała podczas zawierania umowy ubezpieczenia Legitymację Honorowego Dawcy Krwi
 6. d) poddała się poborowi krwi w ostatnim roku przed datą zawarcia umowy.
 7. Prawo do Promocji nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie

3. ZASADY PROMOCJI

 1. Uczestnicy Promocji, którzy spełnili warunki określone w § 2 otrzymują zniżkę w składce za ubezpieczenie w wysokości:

– 5% na ubezpieczenia: OC komunikacyjne, NNW kierowcy i pasażerów, Autocasco, Assistance, ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie opon.

– 10% na ubezpieczenia budynków, firm, zwrotu kosztów leczenia, NNW w życiu prywatnym, OC w życiu prywatnym

 1. Klient może skorzystać z Promocji, wiele razy tj. może zawierać wiele umów z wykorzystaniem zniżki przewidzianej niniejszym regulaminem.
 2. Potwierdzeniem udzielonej zniżki jest kopia obu stron Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dopiskiem pracownika Organizatora z wysokością udzielonego rabatu oraz podpisem Uczestnika promocji.
 3. Zniżka udzielana na mocy niniejszego regulaminu nie przechodzi na kolejne lata kontynuacji  tej samej umowy.
 4. Prawo do zniżki w składce na mocy niniejszego regulaminu Promocji nie może łączyć się z innymi Promocjami Organizatora.

4. REKLAMCJE

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w promocji, Uczestnik Promocji powinien składać poprzez nadesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym reklamacji na adres Organizatora z dopiskiem Reklamacja dot. promocji „PROMOCJA DAWCOM W DARZE”.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji jak również opis podstaw reklamacji oraz podpis wnoszącego reklamację.
 3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie.
 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nadzór nad wykonywaniem Regulaminu (nadzór nad prawidłowością udzielania i naliczania zniżek w ostatecznej kwocie do zapłaty na zasadach określonych niniejszym Regulaminem) sprawują wyznaczeni pracownicy Działu Obsługi Klienta.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Promocji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej tr.gorlice.pl
 3. Materiały reklamowe dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Wzięcie udziału w promocji jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.