Zadzwoń do nas. Oddzwonimy w 20 minut

Regulamin konkursu „Doceniamy stałych klientów”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu „Doceniamy stałych klientów” oraz wyboru zwycięzców w Konkursie.
 2. Organizatorem konkursu jest Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Tomasz Romaszko z siedzibą w Gorlicach (38-300) przy ul. Mickiewicza 9 („Organizator”)
 3. Realizatorem Badania technicznego jest ANMAR PLUS SP Z O.O. ul. Biecka 23A, 38-300 Gorlice (zwany dalej Realizatorem badania technicznego) z placówkami:
 • OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW I Biecka 23a, 38-300 Gorlice
 • OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW II Wincentego Pola 2, 38-300 Gorlice
 1. Realizatorem Kuponu jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe OLPAK spółka z o.o. ul. Kościuszki 23, 38-300 Gorlice (zwany dalej Realizatorek kuponu)
 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs odbywa się następujących edycjach:
 • Edycja wrześniowa (1.09.2015-30.09.2015)
 • Edycja października(1.10.2015-31.10.2015)
 • Edycja listopadowa (1.11.2015-30.11.2015)
 • Edycja grudniowa (1.12.2015-31.12.2015)
 • Edycja styczniowa (1.01.2016-31.01.2016)
 • Edycja lutowa (1.02.2016 – 29.02.2016)
 • Edycja marcowa (1.03.2016 – 31.03.2016)
 • Edycja kwietniowa (1.04.2016 – 30.03.2016)

2. UCZESTNICY

 1. W Konkursie, na warunkach określonych w Regulaminie, mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, które:
 • w okresie trwania danej edycji konkursu wykupiły ubezpieczenie OC komunikacyjne za pośrednictwem Organizatora
 • wykupiły ubezpieczenia OC w co najmniej trzech poprzednich latach za pośrednictwem Organizatora
 • zgłosiły chęć brania udziału w konkursie informując o tym pracownika działu sprzedaży.
 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości; uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów.

3. ZASADY KONKURSU

 1. Pracownik organizatora, po przyjęciu ustnego zgłoszenia chęci udziału w konkursie, kieruje Uczestnika do osoby wyznaczonej do przeprowadzanie rozmowy z uczestnikiem. Rozmowa składa się z 2 pytań losowo wybieranych spośród kilkudziesięciu znajdujących się w puli pytań.
 2. Kryteria wyłonienia zwycięzców są następujące: ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi oraz najkrótszy czas udzielenia odpowiedzi.
 3. Pracownik organizatora dokonując oceny wybierze najpierw Uczestników kierując się kryterium ilości poprawnie udzielonych odpowiedzi, a następnie spośród nich przyzna nagrody (§5 Nagroda) kierując się kryterium najkrótszego czasu udzielenia odpowiedzi.

4. DANE OSOBOWE

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi oraz wizerunku w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.

5. NAGRODA

 1. Nagrodami są:
 • Badanie techniczne w placówce Realizatora badania technicznego (zwane dalej „Badaniem technicznym”)
 • Trzy kupony o wartości 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) na wykorzystanie w placówce Realizatora Kuponu (zwany dalej „Kuponem”)
 1. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wygranej i sposobie odebrania nagrody telefonicznie, na numer wskazany przez uczestnika przy rejestracji w bazie klientów Organizatora, w ciągu 3 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu.
 2. Zwycięzca Konkursu może upoważnić inną osobę do odbioru Kuponu.
 3. Zwycięzca Konkursu obowiązany jest do odebrania Kuponu do ostatniego dnia miesiąca w którym został poinformowany o wygranej.
 4. Badanie techniczne można zrealizować jedynie na pojeździe ubezpieczonym w okresie trwania danej edycji konkursu.
 5. Przegląd techniczne musi zostać zrealizowane do dnia kolejnego badania technicznego.
 6. Nie jest możliwa zamiana nagrody na gotówkę lub inną nagrodę.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie osób nagrodzonych. W takim przypadku osoby te tracą prawo do nagrody. Nagroda nieodebrana pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 8. Nagroda może zostać przyznana tylko w przypadku, jeśli laureat spełniać będzie wszystkie kryteria i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.
 9. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.

 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać pisemnie.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.tr.gorlice.pl oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Mickiewicza 9 w Gorlicach
 2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.