Zadzwoń do nas. Oddzwonimy w 20 minut

REGULAMIN KONKURSU „Nowy Klient OC”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu „Nowy klient OC” oraz wyboru zwycięzców w Konkursie.
 2. Organizatorem konkursu jest Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Tomasz Romaszko z siedzibą w Gorlicach (38-300) przy ul. Mickiewicza 9 („Organizator”)
 3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs odbywa się następujących edycjach:
 • Edycja wrześniowa (1.09.2015 – 30.09.2015)
 • Edycja października(1.10.2015 – 31.10.2015)
 • Edycja listopadowa (1.11.2015 – 30.11.2015)
 • Edycja grudniowa (1.12.2015 – 31.12.2015)
 • Edycja styczniowa (1.01.2016 – 31.01.2016)
 • Edycja lutowa (1.02.2016 – 29.02.2016)
 • Edycja marcowa (1.03.2016 – 31.03.2016)
 • Edycja kwietniowa (1.04.2016 – 30.03.2016)

§ 2

 UCZESTNICY

 1. W Konkursie, na warunkach określonych w Regulaminie, mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, które w okresie trwania danej edycji konkursu wykupiły ubezpieczenie OC komunikacyjne za pośrednictwem Organizatora oraz zgłosiły chęć brania udziału w konkursie informując o tym pracownika działu sprzedaży.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości; uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów.

§ 3

ZASADY KONKURSU

 1. Pracownik organizatora, po przyjęciu ustnego zgłoszenia chęci udziału w konkursie, kieruje Uczestnika do osoby wyznaczonej do przeprowadzanie rozmowy z uczestnikiem. Rozmowa składa się z 2 pytań losowo wybieranych spośród kilkudziesięciu znajdujących się w puli pytań.
 2. Kryteria wyłonienia zwycięzców są następujące: ilość poprawnie udzielonych odpowiedzi oraz najkrótszy czas udzielenia odpowiedzi.
 3. Pracownik organizatora dokonując oceny wybierze najpierw Uczestników kierując się kryterium ilości poprawnie udzielonych odpowiedzi, a następnie spośród nich przyzna nagrody (§5 Nagroda) kierując się kryterium najkrótszego czasu udzielenia odpowiedzi.

§ 4

DANE OSOBOWE

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi oraz wizerunku w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.

§ 5

 NAGRODA

 1. Nagrodami są trzy nagrody pieniężne o wartości 50 (pięćdziesiąt) złotych.
 2. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o wygranej i sposobie odebrania nagrody telefonicznie, na numer wskazany przez uczestnika przy rejestracji w bazie klientów Organizatora, w ciągu 3 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. Zwycięzca Konkursu może upoważnić inną osobę do odbioru nagrody.
 4. Zwycięzca konkursu obowiązany jest do odebrania nagrody do ostatniego dnia miesiąca w którym został poinformowany o wygranej.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie osób nagrodzonych. W takim przypadku osoby te tracą prawo do nagrody. Nagroda nieodebrana pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 6. Nagroda może zostać przyznana tylko w przypadku, jeśli laureat spełniać będzie wszystkie kryteria i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.
 7. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.

§ 6

 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać pisemnie.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i przyczynę reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.tr.gorlice.pl oraz w siedzibie Organizatora przy ul. Mickiewicza 9 w Gorlicach
 2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.
 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.