Zadzwoń do nas. Oddzwonimy w 20 minut

Ubezpieczenie OC

gorlice ubezpieczenieUBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

PODSTAWOWE INFORMACJE

Ubezpieczenie OC samochodu jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązkowi zawarcia umowy tego ubezpieczenia podlegają wszyscy właściciele (posiadacze) pojazdów mechanicznych, czyli pojazdów samochodowych, ciągników rolniczych, motorowerów i przyczep, a także pojazdów wolnobieżnych (nie dotyczy pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego).
Warunki ogólne ubezpieczenia określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Zakres ochrony ubezpieczenia OCZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIA OC

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna właściciela lub kierowcy pojazdu za szkody wyrządzone w okresie ubezpieczenia osobom trzecim w związku z ruchem tego pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

W przypadku takiej szkody, na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia OC, ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłacenia poszkodowanym odszkodowań rekompensujących poniesione straty i doznane krzywdy. Ubezpieczenie OC chroni w ten sposób integralność majątku sprawcy szkody. Jeżeli posiadacz pojazdu jest nieubezpieczony, to w przypadku wyrządzenia szkody odpowiada wobec poszkodowanych własnym majątkiem.

Odszkodowania z ubezpieczenia OC wypłacane są w granicach sumy gwarancyjnej, przyjętej w umowie ubezpieczenia. Minimalna wysokość tej sumy została określona w ustawie i obecnie wynosi:

  • w przypadku szkody na osobie – 1.500.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia,
  • w przypadku szkody w mieniu – 300.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia.

Ubezpieczenie OC obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw należących do Unii Europejskiej oraz Andory, Chorwacji, Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Zatem poruszanie się pojazdem zarejestrowanym w Polsce po terytorium wymienionych państw nie wymaga dodatkowego ubezpieczenia posiadacza pojazdu.

KONSEKWENCJE BRAKU UBEZPIECZENIA OC

Spełnienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia podlega kontroli ze strony upoważnionych organów, np. Policji, Straży Granicznej, Organów celnych, Inspekcji Transportu Drogowego. Dlatego od kierującego pojazdem wymaga się by polisę lub potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia posiadał zawsze przy sobie w celu okazania upoważnionym organom w razie kontroli. Brak ubezpieczenia OC ważnego w dniu kontroli niesie ze sobą poważne konsekwencje: podróż zostanie przerwana, pojazd zostanie odholowany na parking na koszt kierującego, dowód rejestracyjny pojazdu zostanie zatrzymany.

Powiadomienie otrzymuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który na posiadacza pojazdu nakłada opłatę za niespełnienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC. Wysokość opłaty zależy od rodzaju pojazdu oraz okresu nie posiadania ochrony ubezpieczeniowej. Posiadacz pojazdu jest przy tym zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC. W razie wyrządzenia szkody w okresie nieobjętym ochroną ubezpieczeniową, koszty naprawienia szkody obciążają posiadacza pojazdu.

Aby uniknąć negatywnych konsekwencji nie posiadania ubezpieczenia OC warto pamiętać, że rejestrując pojazd po raz pierwszy jego posiadacz powinien zawrzeć ubezpieczenie OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Kupując pojazd już zarejestrowany, jeżeli zbywca pojazdu nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, nabywca zobowiązany jest do jego zawarcia w dniu nabycia pojazdu. Jeżeli dotychczasowa umowa ubezpieczenia wygasa i nie zostanie przedłużona automatycznie na okres kolejnych 12 miesięcy, posiadacz pojazdu zobowiązany jest do zawarcia nowej umowy najpóźniej w ostatnim dniu kończącego się okresu ubezpieczenia.

OC- WYBIERAMY UBEZPIECZENIE

Wszystkie umowy ubezpieczenia OC są zawierane przez wszystkich ubezpieczycieli na podstawie tych samych warunków ogólnych, określonych w ustawie. Nie ma, zatem różnic w zakresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciele samodzielnie natomiast ustalają taryfy składek oraz wysokość sumy gwarancyjnej, jeżeli w umowie przyjmowana jest suma wyższa od minimalnej, określonej w ustawie. Zatem czynnikami wyboru ubezpieczenia będą na ogół:
Ubezpieczenie OC - jak wybrac?

  • cena ubezpieczenia – zależy od wysokości składek podstawowych i stosowanych przez ubezpieczyciela zniżek i zwyżek składki, warto przed decyzją porównać wysokość składek u kilku ubezpieczycieli,
  • wysokość sumy gwarancyjnej – wysokość wypłacanych odszkodowań systematycznie rośnie w kierunku średniego poziomu w krajach UE, warto, zatem poszukać ubezpieczyciela oferującego bez dopłaty składki umowy ubezpieczenia OC ze zwiększoną sumą gwarancyjną,
  • otrzymywana wartość dodana – tymi wartościami mogą być na przykład dodatkowe ubezpieczenia do polisy OC oferowane gratis, (np. Zielona Karta, assistance), dodatkowe zniżki w innych rodzajach ubezpieczeń oferowanych przez ubezpieczyciela, gwarancje zachowania zniżki za przebieg ubezpieczenia w razie spowodowania szkody,
  • otrzymywana wartość dodana – tymi wartościami mogą być na przykład dodatkowe ubezpieczenia do polisy OC oferowane gratis, (np. Zielona Karta, assistance), dodatkowe zniżki w innych rodzajach ubezpieczeń oferowanych przez ubezpieczyciela, gwarancje zachowania zniżki za przebieg ubezpieczenia w razie spowodowania szkody,
  • renoma i stabilność finansowa ubezpieczyciela – trzeba pamiętać, że umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości ubezpieczyciela i posiadacz pojazdu zobowiązany jest do zawarcia nowej umowy, co związane jest z ponowną opłatą składki za pokrywający się okres.